Kesä 2017


Joulu 2017

19.11.2017: Syrjän joulutapahtumaan kuukausi aikaa. Tervetuloa talkoisiin 26.11.2017 klo 13 alkaen Wanhassa Syrjässä - luodaan perustaa lupaamallemme järventaustalaiselle hyggeilylle! Jos pääset mukaan, laita viestiä syrja@syrjaseura.org

 

"Joulun odotusta Wanhassa Syrjässä - järventaustalaista hyggeilyä" la 16.12. klo 14-17, su 17.12. klo 13-16. Avoimet ovet vielä Tapaninpäivänä! -- Tunnelmointia, muisteluita Syrjän vanhassa tuvassa ja pihapiirissä. Piirileikkejä kuusen ympärillä, nukketeatteria, tonttujen metsästystä. Tarjolla: kahvi- ja mehupuffetti, kuumia makkaroita lisukkeilla. Ei pääsymaksua. Järj. Lopen Syrjä-seura yhteistyössä Järventaustan kyläyhdistyksen kanssa. Seuraa ilmoittelua, ohjelmaan voi vielä tulla muutoksia.

LOPEN SYRJÄ-SEURA r.y.

syrja@syrjaseura.org

Facebook-ryhmä

Etätuki

 

Pu­heen­joh­ta­ja Erja Noro­vii­ta
puh 050 5205532

 

Sihteeri Pirjo Juhela
puh 040 5555387

 


 

Lopen Järventausta

- kotisivut

- Facebook-ryhmä

 

SYDÄN SYRJÄLLÄÄN

ARKISTOON

 

PERINTEINEN SYRJÄ ELÄVÄKSI

Syrjä on eteläisessä Hämeessä, Lopen Järventaustassa ja nykyisin Lopen kunnan omistuksessa oleva vanha, aikoinaan vauras talon­poikais­talo. Vanha hirsinen pää­ra­ken­nus ja yksi aitoista ovat vielä jäljellä osoit­teessa Kallaksentie 77.


Syrjä ei ole ollut ainoas­taan perin­teinen talon­poikais­talo, vaan sillä on omin­takei­set yhteydet Lopen ja Suomen, erityisesti suomen kielen kehi­tyk­seen ja kulttuu­riin. 1800-luvun alun emäntänä Syrjässä oli Maija-Stiina, jonka asus­teisiin pohjau­tuu Lopen naisen kansallis­puku. 40 vuoden ajan 1800 luvulta 1900-luvun alkuun Syrjässä viettivät kesiään suoma­lais­mie­liset Goden­hjelmit ja Krohnin suvun jälke­läisiä, muun muassa Aino Krohn, myöhem­min Aino Kallas. Syrjässä toimi näin kesäisin voimakas yhteys paikal­lisen väestön ja "herrasväen" kesken, jossa suomen kieli oli keskiössä.

 

Pelastetaan Syrjä. Syrjän rakennus on vuosien aikana pahasti päässyt rapis­tumaan. Vuonna 2016 perus­tettiin Lopen Syrjä-­seura, tavoit­tee­naan säi­lyt­tää tuo tun­nel­mal­linen Syrjän miljöö, mahdol­lis­taa sen moni­puo­linen käyttö kunta­laisten ja naapu­reit­ten­kin iloksi ja hyödyksi.  Seura tukee mahdol­li­suuk­siensa mukaan tämän kult­tuuri­histo­rial­li­ses­ti arvok­kaan, talo­van­huk­sen yhtei­söl­li­sen käytön jatkamista ja laa­jen­ta­mis­ta erilaisin kun­nos­tus­hank­kein, toi­vot­ta­vasti myös muiden järjes­töjen, yritysten ja asian­tuntijoiden avulla.

 

Syrjän käyttö. Tavoitteena on laajentaa Syrjän tunnel­mal­listen tilojen, niin tuvan kuin luonnon­kauniin piha­pii­rin­kin hyödyn­tämistä eri­laisten tapah­tumien, niin korkea­kult­tuurin kuin leikin­kin muodossa, kohden­net­tui­na kaiken­ikäi­sille. Toivot­tavaa olisi, että monet yhtei­söt ja yksityi­setkin voisivat hyö­dyn­tää Syrjää. Mahdol­lisuus histo­rial­listen juurien ja nyky­päivän yhtei­söl­lisen toiminnan vahvis­tami­seen saattaa avata aivan uusiakin toiminta­muotoja Lopella.

 

Paikallinen muisti/muistopankki. Paikallis­histo­rian aineis­ton keruu Syrjä-seuran netti­sivuil­le Inter­netin suomien mahdol­li­suuk­sien turvin jatkuu.


LIITY SEURAAN!

Tervetuloa mukaan Lopen Syrjä-seuran realistis-optimis­tiseen jouk­koon! Jäseneksi voi liittyä sähköpostilla: syrja@syrjaseura.org - muista ilmoittaa myös puhelinnumerosi ja osoitteesi.

 

Jäsenmaksu: 10€/2017

Tili: FI21 5721 4620 1104 10