LOPEN SYRJÄ-SEURA r.y.

2024

Vuosikokous sunnuntaina 10.3.2024 klo 15 Kuntalassa Holvitie 4, Loppi

Professori Erkki Lähde esiintyy klo 15, kokous alkaa klo 16. Kahvitarjoilu

SYDÄN SYRJÄLLÄÄN!

 

INFO

Puh.joht. Erja Noroviita, puh 050 5205532

Siht. Pirjo Juhela, puh 040 5555387

Jäsenmaksu v.2023: 15 €

Huom. UUSI tilinumero: FI42 5680 0020 6543 11

Email syrja@syrjaseura.org

Syrjän Facebook-ryhmä

ARKISTO     Asiakirjat    

 

TALKOOT SYRJÄSSÄ 2023 - TERVETULOA!

ke 17.5. klo 10-14, la 27,5, klo 12-14, pe 9.6. klo 10-14, ke 5.7. klo 10-14, to 20.7. klo 10-14, to 3.8. klo 10-14PERINTEINEN SYRJÄ ELÄVÄKSI

Syrjä on eteläisessä Hämeessä, Lopen Järventaustassa ja nykyisin Lopen kunnan omistuksessa oleva vanha, aikoinaan vauras talon­poikais­talo. Vanha hirsinen pää­ra­ken­nus ja yksi aitoista ovat vielä jäljellä osoit­teessa Kallaksentie 77.

Syrjä ei ole ollut ainoas­taan perin­teinen talon­poikais­talo, vaan sillä on omin­takei­set yhteydet Lopen ja Suomen, erityi­sesti suomen kielen kehi­tyk­seen ja kulttuu­riin. 1800-luvun alun emäntänä Syrjässä oli Maija-Stiina, jonka asus­teisiin pohjau­tuu Lopen naisen kansal­lis­puku. 40 vuoden ajan 1800 luvulta 1900-luvun alkuun Syrjässä viettivät kesiään suoma­lais­mie­liset Goden­hjelmit ja Krohnin suvun jälke­läisiä, muun muassa Aino Krohn, myöhem­min Aino Kallas. Syrjässä toimi näin kesäisin voimakas yhteys paikal­lisen väestön ja "herrasväen" kesken, jossa suomen kieli oli keskiössä.

Pelastetaan Syrjä. Syrjän rakennus on vuosien aikana pahasti päässyt rapis­tumaan. Vuonna 2016 perus­tettiin Lopen Syrjä-­seura, tavoit­tee­naan säi­lyt­tää tuo tun­nel­mal­linen Syrjän miljöö, mahdol­lis­taa sen moni­puo­linen käyttö kunta­laisten ja naapu­reit­ten­kin iloksi ja hyödyksi.  Seura tukee mahdol­li­suuk­siensa mukaan tämän kult­tuuri­histo­rial­li­ses­ti arvok­kaan, talo­van­huk­sen yhtei­söl­li­sen käytön jatkamista ja laa­jen­ta­mis­ta erilaisin kun­nos­tus­hank­kein, toi­vot­ta­vasti myös muiden järjes­töjen, yritysten ja asian­tuntijoiden avulla.

Syrjän käyttö. Tavoitteena on laajentaa Syrjän tunnel­mal­listen tilojen, niin tuvan kuin luonnon­kauniin piha­pii­rin­kin hyödyn­tämistä eri­laisten tapah­tumien, niin korkea­kult­tuurin kuin lei­kin­kin muodossa, kohden­net­tui­na kaiken­ikäi­sille. Toivot­tavaa olisi, että monet yhtei­söt ja yksityi­setkin voisivat hyö­dyn­tää Syrjää. Mahdol­lisuus histo­rial­listen juurien ja nyky­päivän yhtei­söl­lisen toiminnan vahvis­tami­seen saattaa avata aivan uusiakin toiminta­muotoja Lopella.

Paikallinen muisti/muistopankki. Paikallis­histo­rial­lisen aineis­ton keruu Syrjä-seuran netti­sivuil­le Inter­netin suomien mahdol­li­suuk­sien turvin jatkuu.

LIITY SEURAAN!

Tervetuloa mukaan Lopen Syrjä-seuran realistis-optimis­tiseen jouk­koon! Jäseneksi voi liittyä sähköpostilla: syrja@syrjaseura.org - muista ilmoittaa myös puhelinnumerosi ja osoitteesi.

Tili: FI21 5721 4620 1104 10